Regulamin


I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady korzystania z serwisu aplikacyjnego Wydawnictwa Internetowego Publit www.publit.com.pl, prowadzonego przez Usługodawcę: Wydawnictwo Difin S.A. wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000322299, z kapitałem zakładowym w wysokości 500 000,00 zł opłaconym w całości, REGON 010511170, NIP: 526 020 70 48, z siedzibą w Warszawie, ul. Kostrzewskiego 1, tel. 22 851 45 61
2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
a) adres poczty elektronicznej redakcja@publit.com.pl ;
b) w dni robocze telefonicznie pod numerem +48 22 851 45 61;
c) w dni robocze faksem pod numerem +48 22 841 98 91;
d) elektroniczny formularz zamówienia.
3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.publit.com.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Usługodawca – Wydawnictwo Difin S.A. wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000322299, REGON 010511170, NIP: 526 020 70 48, z siedzibą w Warszawie, ul. Kostrzewskiego 1, świadczące bezpłatną usługę elektronicznego zgłaszania propozycji wydawniczych (Utworów) za pośrednictwem serwisu www.publit.com.pl;
2. Użytkownik – osoba, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. To osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która może dokonać zgłoszenia Utworu do wydania z marką „Publit” w Wydawnictwie Difin S.A.;
3. Utwór – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, wyrażony w szczególności słowem, znakami graficznymi, fotograficznie lub plastycznie, wykonany w postaci pliku elektronicznego pozwalającego na wydanie go w formie drukowanej na papierze książki lub książki elektronicznej w formie ebooka;
4. Autor – Użytkownik, którego publikacja została przyjęta do wydania przez Usługodawcę i który zawarł umowę wydawniczą z Usługodawcą na wydanie Utworu pod marką „Publit”
5. Serwis – portal internetowy figurujący pod adresem internetowym www.publit.com.pl, za pomocą którego Użytkownik może zgłosić swój Utwór do wydania;
6. Rejestracja – czynność, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie www.publit.com.pl;
7. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część serwisu, za pomocą którego Użytkownik może złożyć zamówienie wydania Utworu, monitorować przebieg prac nad Utworem w zakładce „Moje zamówienia” oraz wprowadzić swoje dane kontaktowe w zakładce „Moje dane”;
8. Umowa wydawnicza – umowa cywilno-prawna regulująca zasady i warunki wydania Utworu zawarta pomiędzy Usługodawcą a Autorem w wyniku przyjęcia do wydania przez Usługodawcę Utworu przesłanego drogą elektroniczną, jako zamówienia;
9. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
12. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
13. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
14. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy wydawniczej, określające w szczególności treść, rodzaj i nakład Utworu.
15. Regulamin – niniejszy dokument;

III. Zasady korzystania ze serwisu Publit

1. Korzystanie z serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik/Autor następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2. Korzystanie z serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika/Autora, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w serwisie.
3. Użytkownik/Autor zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania z serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania z serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników/Autorów oraz dla Usługodawcy,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania z serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
4. Wszelkie prawa do serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

IV. Usługi

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem serwisu korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
a) przeglądaniu informacji zamieszczonych w serwisie,
b) prowadzeniu Konta w serwisie,
c) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zgłoszenia Utworu do wydania pod marka „Publit”,
d) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom/Autorom złożenie Zamówienia w serwisie Publit,
e) świadczeniu usługi Newsletter,
f) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt ze Usługodawcą;
g) udostępnieniu kalkulatora umożliwiającego wstępne wyliczenie kosztów druku gotowych plików książki.
2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Umowa:
a) o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika/Autora strony internetowej Publit,
b) o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika/Autora żądania usunięcia Konta.
c) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikowi złożenie Zgłoszenia w serwisie Utworu do wydania pod marka „Publit”, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania Użytkownikowi informacji o warunkach wydania zgłoszonego Utworu,
d) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikowi/Autorowi złożenie w serwisie Zamówienia wydania pod marka „Publit” Utworu, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
e) o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika/Autora żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter,
f) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom/Autorom kontakt ze Usługodawcą, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę,
g) o udostępnienie kalkulatora umożliwiającego wstępne wyliczenie kosztów druku gotowych plików książki, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyświetlenia w zakładce „Kalkulator druku” prawdopodobnych kosztów druku książki o podanych przez Użytkownika parametrach.
4. Usługa prowadzenia Konta w serwisie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie głównej serwisu.
5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
6. Użytkownik/Autor ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika/Autora adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik/Autor w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownik/Autor, który dokonał Rejestracji.
7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika/Autora postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
8. Serwis ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych serwisu.
9. Promocje w serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Procedura zgłoszenia w serwisie Utworu do wydania


1. Warunkiem złożenia zgłoszenia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
2. Za pośrednictwem formularza zgłoszenia, zgłoszenia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
3. Złożenie zgłoszenia może nastąpić poprzez:
a) Użytkownik może za pośrednictwem serwisu zgłosić każdą swoją propozycję wydawniczą wypełniając interaktywny formularz dostępny na stronie głównej pod przyciskiem „Wydaj książkę”;
b) Użytkownik może za pośrednictwem serwisu zgłosić swoją naukową lub popularno-naukową propozycję wydawniczą wypełniając interaktywny formularz dostępny na stronie głównej pod przyciskiem „Publikacje naukowe”.
4. W celu wysłania zgłoszenia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Wyślij zgłoszenie”.
5. Wysłanie zgłoszenia nie pociąga za sobą jakichkolwiek kosztów dla Użytkownika.
6. Usługodawca ma 7 dni na udzielenie odpowiedzi dotyczącej warunków i zasad wydania zaproponowanego Utworu lub o jego odrzuceniu.
7. Odrzucenie Utworu przez Usługodawcę powoduje usunięcie z serwisu wszystkich plików przesłanych przez Użytkownika.
8. Przyjęcie do wydania Utworu zgłoszonego przez Użytkownika kończy procedurę zgłoszenia, a wszelkie formalności związane z wydaniem Utworu realizowane będą następnie na zasadach określonych w dwustronnej umowie wydawniczej zawartej pomiędzy Autorem a Usługodawcą.
9. Po przyjęciu do wydania Utworu zgłoszonego przez Użytkownika, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą informacje na temat dalszych czynności wynikających z procesu wydawniczego.

VI. Procedura złożenia zamówienia w serwisie Utworu do wydania

1. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
2. Warunkiem złożenia zamówienia jest założenie Konta w serwisie przez zarejestrowanie się w serwisie na stronie głównej. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie głównej serwisu.
3. Po zalogowaniu Użytkownik/Autor składa zamówienie wypełniając formularz w zakładce „Dodaj zamówienie”.
4. Za pośrednictwem formularza zamówienia, zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
5. Po wypełnieniu formularza zamówienia wyświetlony zostanie komunikat z numerem zamówienia.
6. Użytkownik/Autor może monitorować prace wydawnicze w zakładce „Moje zamówienia”.
7. Użytkownik/Autor może zmieniać swoje dane w zakładce „Moje dane”.
8. Wysłanie zgłoszenia nie pociąga za sobą jakichkolwiek kosztów dla Użytkownika.
9. Usługodawca ma 7 dni na udzielenie odpowiedzi dotyczącej warunków i zasad wydania zaproponowanego Utworu lub o jego odrzuceniu.
10. Odrzucenie Utworu przez Usługodawcę powoduje usunięcie z serwisu wszystkich plików przesłanych przez Użytkownika/Autora.
11. Przyjęcie do wydania Utworu zgłoszonego przez Użytkownika/Autora kończy procedurę zamawiania usługi wydawniczej, a wszelkie formalności związane z wydaniem Utworu realizowane będą następnie na zasadach określonych w dwustronnej umowie wydawniczej zawartej pomiędzy Autorem a Usługodawcą.
12. Po przyjęciu zamówienia wydawniczego, Użytkownik/Autor otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą informacje na temat dalszych czynności wynikających z procesu wydawniczego.

VII. Reklamacje usług

1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika/Autora gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Wydawnictwo Internetowe Publit, Difin SA, ul. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: redakcja@publit.com.pl W reklamacji Użytkownik/Autor powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
3. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika/Autora do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika/Autora.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik/Autor może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem serwisu i korzystaniem z usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Wydawnictwo Internetowe Publit, Difin SA, ul. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: redakcja@publit.com.pl
2. W reklamacji Użytkownik/Autor powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika/Autora, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika/Autora do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika/Autora.

IX. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Użytkownik/Autor będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem/Autorem, a Usługodawcą.
b) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem/Autorem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

X. Postanowienia końcowe


1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem/Autorem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem/Autorem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy/Autorzy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik/Autor posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
REDAKCJA PUBLIT

Zadzwoń lub napisz do nas. Odpowiemy na pytania, przygotujemy ofertę wydania książki, e-booka oraz dystrybucji.

Zapraszamy!


Zadzwoń lub napisz   
Bestsellery

Nowości wydawnicze